Reglement

Reglement Dorpsquiz ’t Loo

 

1. Algemeen

 • De Dorpsquiz ’t Loo is een spel waarbij – in teamverband – een vragenlijst ingevuld moet worden en opdrachten uitgevoerd moeten worden.
 • De organisatie van de Dorpsquiz ’t Loo is in handen van een 11-tal dorpsgenoten, hierna te noemen “de organisatie”.
 • Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dient u zich ten alle tijden te houden aan de normale wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.
 • Dit reglement zal aan ieder deelnemend team ter gelegenheid van de inschrijving worden toegezonden of overhandigd. Inschrijving als team is eerst mogelijk nadat u hebt verklaard te hebben kennis genomen van alle regels die betrekking hebben op de Dorpsquiz ’t Loo, waaronder dit reglement, waarvan de voorwaarden, regels als dan gelden als te zijn geaccepteerd.

2. Teams

 • Een team bestaat uit minimaal 5 personen.
 • Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. De teamcaptain dient een aantal gegevens in te vullen, zie artikel 3.
 • Deze teamcaptain van het team is woonachtig in de gemeente Bergeijk en is minimaal 18 jaar.
 • De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de teamcaptain.
 • De werkplek van een team tijdens de quizavond bevindt zich op 1 adres in de gemeente Bergeijk ’t Loo en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan de Dorpsquiz ’t Loo deel te nemen.

3. Inschrijven

 • Inschrijving kan alleen geschieden via het inschrijfformulier op onze website, www.dorpsquizloo.nl
 • Bij aanmelding dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden.
 • De organisatie heeft het recht om een naam af te keuren. De organisatie bepaalt de inschrijftermijn, wie er als team toegelaten worden en mogen deelnemen aan de Dorpsquiz ’t Loo, het aantal deelnemers, de termijn van deelname, en het aanvangstijdstip en eindtijdstip van de Dorpsquiz ’t Loo.
 • Bij aanmelding of ten laatste op 1 september 2021 dient een teamfoto van het voltallige team te worden verstuurd naar dorpsquizloo@hotmail.com
 • De teamfoto mag ook een creatieve oplossing zijn, als alle leden er maar herkenbaar op staan.
 • De kosten voor deelname aan de Dorpsquiz ’t Loo bedragen € 30,00 per team voor een digitale versie en € 55,00 euro voor een digitale en geprinte versie, ongeacht het aantal deelnemers in een team. Het inschrijfgeld dient direct bij inschrijving via een Tikkie betaald te worden. U ontvangt hiervoor een betaalverzoek.
 • De inschrijving is pas definitief als de organisatie van de Dorpsquiz ’t Loo het inschrijfgeld heeft ontvangen op hun rekening.
 • Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.

4. Deelnemen

 • De organisatie stelt een digitaal vragenboek samen waarin alle vragen en doe opdrachten voor de Dorpsquiz ’t Loo zijn opgenomen. De teamcaptain ontvangt op de quiz avond een USB-stick met één exemplaar van dit digitaal vragenboek.
 • De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboek niet tijdig ophalen of (onjuist) inleveren.
 • Teams worden geacht het vragenboek goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen staan er ook vragen in het boek, waarvoor men locaties in/om Bergeijk ’t Loo kan bezoeken. Dit is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. Natuurlijk heeft dit wel invloed op de uitslag.
 • Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen digitaal op het antwoordblad te worden ingevuld. In het Nederlands, op de juiste plaats en eenduidig. Dit dient te gebeuren in lettertype Arial. Vervolgens dient dit antwoordblad op de USB-stick te worden opgeslagen. Dit antwoordblad is in Word en Excel beschikbaar op de USB-stick. Zorg ervoor dat je tijdens de avond regelmatig backups maakt.
 • Tijdens de quiz mag je gebruik maken van allerlei soorten hulpmiddelen: computers, laptops, radio, TV, telefoons, rekenmachines, buren, familie, vrienden, bekenden, boeken, tijdschriften, etc. etc. Alles is toegestaan
 • Het ingevulde vragenboek (de USB-stick) moet op een door de organisatie vastgestelde datum, uiterst tijdstip en locatie worden ingeleverd. De tijd zoals teletekst die aangeeft is hierbij bepalend. Na het uiterste tijdstip ingeleverde USB-sticks worden van deelname uitgesloten en dingen niet meer mee naar de prijs.
 • Leden van de organisatie zijn van deelname uitgesloten.

5. Puntentoekenning en uitslag

 • De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quizdag op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend. De teams die hun antwoorden tijdig, overeenkomstig de instructies van de organisatie, hebben ingeleverd dingen mee naar de prijzen.
 • Voor iedere goed beantwoorde vraag krijgt het team punten. Doel van de Dorpsquiz ’t Loo is om zoveel mogelijk punten te behalen.
 • Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale aantal behaalde punten.
 • Het team met de meeste punten zal door de organisatie als winnaar aangewezen worden.
 • De uitslag van de Dorpsquiz ’t Loo wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking, op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en locatie.
 • De juiste antwoorden worden na de feestavond op de website gepubliceerd.
 • De uitslag van de Dorpsquiz ’t Loo is bindend en staat niet ter discussie.

6. Prijzen

 • Aan het team dat winnaar is geworden van de eerste prijs wordt de Dorpsquiz ’t Loo Wisseltrofee uitgereikt.
 • Als een team de Dorpsquiz ’t Loo Wisseltrofee drie keer achtereen heeft gewonnen, kan deze Wisseltrofee door het team worden behouden.

7. Algemeen

 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de Dorpsquiz ’t Loo
 • Deelnemen aan de quiz is geheel op eigen risico. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
 • Voor sommige vragen kan het nodig zijn om locaties in/om Bergeijk ’t Loo te bezoeken voor het beantwoorden van vragen. Deze locaties moeten bij voorkeur per fiets of te voet bezocht worden. 
 • Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en worden niet opgenomen in de einduitslag.
 • Veiligheid staat in deze boven alles. 
 • Bij vragen/opdrachten waarvoor de openbare weg moet worden betreden is men verplicht een reflecterend hesje te dragen op straffe van uitsluiting.

Tips & Tricks Dorpsquiz ’t Loo


Voor een succesvolle deelname aan de Dorpsquiz ’t Loo kan de organisatie een paar adviezen geven: 

 • Zorg voor een goede spreiding in jullie team qua leeftijd, geslacht, kennis, interesse, ervaring, achtergrond. Denkers en doeners, soepelen van geest en soepelen van lichaam.
 • Werp je niet met z’n allen op een vraag, maar probeer de vragen te verdelen onder je teamleden afhankelijk van kennis en interesse.
 • Zorg zeker voor digitaal kundige teamleden. Dit in verband met eventueel knippen of plakken, mogelijk printen en dergelijke. Zeker het digitaal invullen van de antwoorden vraagt digitale handigheid.
 • Een PC (eventueel + printer) is noodzakelijk. Al is het alleen al om de USB-stick met de vragen en het antwoordformulier te kunnen uitlezen cq invullen.
 • Houd de tijd in de gaten. Afraffelen heeft geen zin, te lang puzzelen op een vraag ook niet. Beter 70% beantwoord en veel goed, dan 100% beantwoord maar veel fout.